Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Etakoshop.

Ustanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim  (ďalej len “VOP”)

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode Etakoshop /Priemyselná 10, Trnava 917 08.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Pri objednávaní ako fyzická osoba – nepodnikateľ prosím uveďte vaše meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnicka osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.

4. K akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa, pričom prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (prevádzkovateľ teda negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru). Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný, tovar je momentálne vypredaný a pod.). Objednávku si môže registrovaný objednávateľ skontrolovať priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

5. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba) alebo prevádzkovateľ dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s objednávateľom bude tovar pripravený u prevádzkovateľa na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na objednávateľa, má objednávateľ všetky povinnosti uschovaváteľa vecí a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar prevádzkovateľa . 

6. Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou. Tovar dodávame do 3-28 dní. Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru. V prípade, ak objednávateľ objedná tovar neštandardných rozmerov prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne.

7. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).

8. Pri preberaní tovaru objednávateľ obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane objednávateľ e-mailom najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia tovaru.

9. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka vráti ako nedoručná bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná.

10. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. V takom prípade objednávateľ kontaktuje prevázdkovateľa a zašle mu písomné prehlásenie (nie elektronickou formou komunikácie) o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) objednávateľ zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu prevádzkovateľa (ale nie formou dobierky). Právo na odstúpenie od zmluvy nemá objednávateľ, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u prevádzkovateľa. Prevázdkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

11. Objednávateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare určeného osobitne pre jedného objednávateľa, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.

12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena je platná taká, aká je uvedená v e-maili potvrdzujúcom prijatie objednávky. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. “akcia” alebo “výpredaj”). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

13. V prípade, ak objednávateľ sa aktuálne nachádza alebo žije v ČR prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne. Pri doručení objednávky do ČR objednávateľ platí cenu tovaru a dopravu kuriérskou službou v prepoče na Kč.

14. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

15. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi poskytnuté.

16. Objednávku je možné stornovať bez poplatku do 24 hodín od momentu zaslania objednávky. Objednávku je možné stornovať e-mailom: objednavky@etako.sk. Stornovanie objednávky po tomto termíne, je možné iba po dohode s predávajúcim. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 15 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

FORMULÁR NA VRÁTENIE TOVARU (PDF)

17.Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

18. Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez linku, ktorá sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú doručované.

19. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

20. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

21. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

22. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

23. Pokiaľ nie je uvedené inak, zľavy sa vzájomne nesčítavajú. Na už zľavnený tovar sa nevzťahujú žiadne ďalšie zľavy alebo akcie (napr. poštovné zdarma).

24. Obrázky zobrazené pri tovare sú len ilustračné. Vyobrazený odtieň produktov sa môže mierne líšiť od skutočného v závislosti od nastavenia farieb vášho monitora.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto VOP sú platné od 17.10.2016 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 

NAŠE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V SKRATKE

 1. KTO SME? Sme spoločnosť ETAKO, s.r.o. ) a Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovatelia. To znamená, že nesieme zodpovednosť za spôsob spracovania a ochranu Vašich osobných údajov.
 2. K ČOMU POUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE. Vaše údaje (získané online alebo osobne), okrem ďalších účelov, použijeme na spravovanie registrácie Vás ako užívateľa, na spravovanie Vašich nákupov produktov alebo služieb, riešenie Vašich požiadaviek, ako aj na zasielanie našich personalizovaných oznámení, pokiaľ si to želáte.
 3. PREČO POUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE. K spracovaniu Vašich údajov nás oprávňujú rôzne právne dôvody. V prvom rade ich potrebujeme spracovať, aby sme mohli plniť zmluvu, ktorú s nami uzatvárate pri registrácii a nákupe alebo využívaní niektorých z našich služieb či funkcií. Existujú však aj iné dôvody, ktoré nás oprávňujú k ich využitiu, ako napríklad náš záujem na vybavení Vašich požiadaviek či súhlas, ktorý nám udeľujete na zasielanie newsletteru.
 4. S KÝM VAŠE ÚDAJE ZDIEĽAME. Vaše údaje zdieľame s poskytovateľmi služieb, ktorí nám poskytujú pomoc alebo podporu. Ide o spoločnosti EXO hosting, websupport alebo externých spolupracovníkov s ktorými sme uzavreli dohodu.
 5. VAŠE PRÁVA. Máte právo na prístup, opravu či vymazanie svojich osobných údajov. V niektorých prípadoch máte aj ďalšie práva, ako napríklad právo namietať proti používaniu Vašich údajov či právo na ich prenosnosť. V týchto Zásadách ochrany osobných údajov a používania cookies nájdete všetky náležité informácie vzťahujúce sa k používaniu osobných údajov našich klientov a užívateľov, bez ohľadu na komunikačný kanál alebo prostriedky (online alebo osobne) spoločnosti ETAKO, s.r.o v Slovensku, ktoré používate pri komunikácii s nami. Sme transparentní ohľadom toho, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi. Robíme tak preto, aby ste porozumeli dôsledkom nášho spracovania Vašich osobných údajov a svojim právam, ktorými disponujete v súvislosti s Vašimi údajmi: o Všetky informácie obsiahnuté v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a používania cookies Vám trvalo sprístupňujeme, pričom si ich môžete pozrieť kedykoľvek ako uznáte za vhodné. Okrem toho, o ďalšie informácie, týkajúce sa jednotlivých prípadov spracovania Vašich osobných údajov, tiež budú dostupné v priebehu komunikácie s nami. Tu sú niektoré názvy, ktoré používame v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a používania cookies: o Keď hovoríme o našej Platforme, máme na mysli všeobecne ktorýkoľvek z komunikačných kanálov či digitálnych prostriedkov, či už digitálnych alebo prípadne osobný styk, ktorý ste využili na komunikáciu s nami, pričom tie hlavné sú:  Naša Webová stránka, www.etako.sk 1.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Prevádzkovateľmi Vašich osobných údajov sú:

 1. ETAKO s.r.o., spoločnosť pôsobiaca v súčasnosti v Slovensku a predávajúci produkty a pokytujúca služby, Poštová adresa: Priemyselná 10,917 01 Trnava, Slovensko o E-mailová adresa zodpovednej osoby (Data Protection Officer): etako@etako.sk
 2. PREČO SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE V závislosti od účelu spracovania Vašich osobných údajov, bude nevyhnutné spracovávať určité Vaše osobné údaje, ako je vysvetlené vyššie, pričom vo všeobecnosti, a v závislosti od prípadu, to budú tieto:
   Vaše identifikačné údaje (napríklad meno, priezvisko, jazyk a krajina, z ktorej s nami komunikujete, kontaktné údaje a pod.),
   ekonomické a transakčné údaje (napríklad Vaše platobné údaje či údaje o Vašej karte, informácie o Vašich nákupoch, objednávkach, vráteniach a pod.),
   údaje o pripojení, geolokalizácii a údaje o prezeraní (napríklad v prípade, že s nami komunikujete prostredníctvom mobilu),
   obchodné informácie (napríklad či ste sa prihlásili na odber nášho newsletteru),
   údaje o Vašich záujmoch a preferenciách.
  Nezabudnite, že keď Vás požiadame o vyplnenie Vašich osobných údajov, aby sme Vám mohli poskytnúť prístup k niektorej funkcii či službe danej Platformy, budú určite polia označené ako povinné. Robíme tak preto, že sa jedná o údaje, ktoré sú potrebné pre poskytnutie danej služby či pre prístup k danej funkcii. Majte prosím na pamäti, že ak sa rozhodnete neposkytnúť nám tieto údaje, je možné, že nebudete môcť dokončiť svoju registráciu ako užívateľ, prípadne nebudete môcť využiť dané služby či funkcie. V závislosti od Vašej interakcie s našou Platformou budeme spracovávať Vaše osobné údaje na tieto účely: ÚČEL + info
 3. Spravovanie Vašej registrácie ako užívateľa Platformy V prípade, že sa rozhodnete stať sa registrovaným užívateľom našej Platformy, budeme musieť spracovať Vaše údaje, aby sme Vás mohli identifikovať ako užívateľa tejto Platformy a udeliť Vám prístup k jej funkciám, produktom a službám, ktoré majú registrovaní užívatelia k dispozícii. Svoj zaregistrovaný účet môžete zrušiť, keď kontaktujete náš Zákaznícky servis.
 4. Príprava, dodržiavanie a presadzovanie kúpnej zmluvy či zmluvy o poskytovaní služieb, ktoré ste na Platforme s nami uzatvorili Tento účel zahŕňa spracovanie údajov predovšetkým na:
   Kontaktovanie Vás v súvislosti s aktualizáciami alebo informatívnymi oznámeniami súvisiacimi so zmluvnými funkciami, produktmi či službami, vrátane zasielania dotazníkov prieskumov kvality, aby sme boli schopní určiť stupeň spokojnosti zákazníkov s poskytnutými službami.
   Spracovanie platby za kúpené produkty, nezávisle od spôsobu platby. Napríklad:
   Ak si pri kúpe niektorého nášho produktu prostredníctvom našej Webovej stránky alebo Aplikácie zvolíte funkciu uložiť údaje o platobní karte pre ďalšie nákupy, budeme musieť Vaše údaje spracovať na účely aktivácie a rozšírenia danej funkcie. Súhlas na aktiváciu tejto funkcie umožňuje, aby sa Vaše platobné údaje pri ďalších nákupoch automaticky vyplnili, takže ich nebudete musieť zadávať pri každom nákupe, pričom budú považované za platné a účinné pre každý ďalší nákup. Údaje o svojich platobných kartách môžete zmeniť alebo vymazať kedykoľvek, a to prostredníctvom príslušnej sekcie pri platobných informáciách zo svojho registrovaného užívateľského účtu na Webovej stránke,
  Aktiváciu mechanizmov potrebných na prevenciu potenciálnych podvodov voči Vám aj nám počas procesu nákupu. Pokiaľ uvážime, že operácia môže byť podvodná, toto spracovanie môže mať za následok zablokovanie transakcie.
   Vybavovanie možných vrátení tovaru či služieb po uskutočnení nákupu a správa žiadostí o informácie o dostupnosti tovarov a ich rezerváciu prostredníctvom Platformy, podľa aktuálne dostupných možností.
   Fakturovanie a poskytnutie dokladov a faktúr za nákupy, ktoré ste vykonali prostredníctvom Platformy.
   Zabezpečenie, že máte možnosť používať ostatných dostupných funkcií či služieb, ako nákup, správa a používanie darčekovej karty či darčekového poukazu, ako aj poskytnutie prístupu a používanie siete Wifi, ktorá je pre našich klientov k dispozícii v kamenných predajniach.
 5. Vybavenie žiadostí a požiadaviek, ktoré urobíte prostredníctvom Zákazníckeho servisu Spracovávame iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na spravovanie či riešenie Vašich žiadostí a požiadaviek.
 6. Marketingové účely Tento účel zahŕňa spracovanie údajov predovšetkým:
   Keď sa prihlásite na náš Newsletter, spracujeme Vaše osobné údaje za účelom spracovania Vášho prihlásenia, vrátane zasielania personalizovaných informácií ohľadne našich produktov a služieb prostredníctvom rôznych prostriedkov (email alebo SMS). Tieto informácie Vám tiež môžeme doručiť prostredníctvom push upozornení, pokiaľ si ich aktivujete vo svojom mobilnom zariadení.
   Majte preto na pamäti, že toto spracovanie údajov zahŕňa analýzu Vášho užívateľského/zákazníckeho profilu, s cieľom zistiť, aké sú Vaše preferencie, a ktoré by tak mohli byť produkty či služby, ktoré sa najviac hodia k Vášmu štýlu, keď Vám informácie zasielame.
   Realizácia propagačných akcií (napríklad súťaže či zasielanie zoznamu uložených produktov na uvedený e-mail). Pri účasti v niektorej propagačnej akcii nám dávate oprávnenie na spracovanie údajov, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s každou propagačnou akciou, a na ich komunikáciu prostredníctvom rôznych médií, ako sú sociálne siete či samotná Platforma. V každej propagačnej akcii, ktorej sa zúčastníte, budete mať k dispozícii všeobecné podmienky, kde Vám poskytneme detailnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov.
   Šíriť prostredníctvom Platformy alebo našich kanálov na sociálnych sieťach fotografie alebo obrázky, ktoré ste zdieľali verejne, pokiaľ nám na to dáte súhlas.
 7. Analýza využiteľnosti a kvality pre zlepšenie našich služieb Pri vstupe do našej Platformy Vás informujeme, že budeme spracovávať Vaše údaje o prezeraní, a to na analytické a štatistické účely, inak povedané, na to, aby sme pochopili spôsob, akým užívatelia používajú Platformu, vďaka čomu ju budeme môcť zlepšovať. V určitých prípadoch tiež uskutočňujeme prieskumy kvality a dotazníky určené k tomu, aby sme poznali stupeň spokojnosti našich zákazníkov a užívateľov a zistili, ktoré oblasti môžeme vylepšiť.
 8. AKÉ JE NAŠE ZÁKONNÉ OPRÁVNENIE NA SPRACOVANIE VAŠICH ÚDAJOV? Právny základ, ktorý nám umožňuje spracovávať Vaše osobné údaje závisí tiež od účelu, na ktorý ich spracovávame, a to nasledovným spôsobom:

Účel Právny základ

 1. Spravovanie Vašej registrácie ako užívateľa Platformy Spracovávanie Vašich údajov je potrebné na splnenie podmienok, ktoré upravujú používanie Platformy. Inak povedané, aby ste sa mohli na Platforme zaregistrovať ako užívateľ, potrebujeme spracovať Vaše osobné údaje, inak by sme registráciu nemohli vykonať.
 2. Príprava, dodržiavanie a presadzovanie kúpnej zmluvy či zmluvy o poskytovaní služieb Spracovanie Vašich údajov je nevyhnutné na uzavretie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb s Vami. Niektoré spracovanie osobných údajov spojených s nákupným procesom bude aktivované iba v prípade, že o to požiadate alebo nás k tomu autorizujete, ako napríklad uloženie platobných údajov (platobná karta) pre ďalšie nákupy, či spracovanie údajov potrebných na skenovanie účteniek prostredníctvom služby Wallet v Aplikácii, alebo na informovanie o dostupnosti našich produktov. V týchto prípadoch je základom, podľa ktorého Vaše údaje spracujeme, Váš vlastný súhlas. Domnievame sa, že máme oprávnený záujem realizovať potrebné kontroly na zisťovanie možných podvodov a predchádzanie takýmto podvodom, keď uskutočňujete nákup. Spracovanie týchto údajov je z nášho pohľadu prospešné pre všetky strany, ktoré sú zahrnuté do platby za nákup, a predovšetkým pre Vás, pretože nám to umožňuje aplikovať opatrenia na Vašu ochranu pred možnými podvodmi od tretích strán.
 3. Zákaznícky servis Domnievame sa, že máme oprávnený záujem riešiť žiadosti či otázky, ktoré nám predkladáte prostredníctvom rôznych kontaktných kanálov. Vnímame to tak, že spracovanie týchto údajov je prospešné aj pre Vás, pretože nám umožňuje adekvátne Vám pomôcť a riešiť Vaše požiadavky. Keď nás kontaktujete, napríklad kvôli riešeniu problémov s objednávkou alebo produktom či službou dodanou prostredníctvom Platformy, spracovanie je potrebné na naplnenie kúpnej zmluvy. Pokiaľ sa Vaša otázka týka uplatnenia práv, o ktorých Vás informujeme nižšie, alebo reklamácií v súvislosti s našimi produktmi či službami, k spracovaniu Vašich údajov nás oprávňuje plnenie zákonných povinností z našej strany.
 4. Marketing Právnym základom pre spracovanie Vašich údajov na účely marketingu je súhlas, ktorý nám dávate napríklad vtedy, keď súhlasíte so zasielaním personalizovaných informácií prostredníctvom rôznych kanálov, keď povolíte zasielanie push upozornení vo Vašom zariadení, alebo keď prijmete právne podmienky pre účasť v propagačnej akcii či publikovanie Vašich fotografií na Platforme alebo našich sociálnych sieťach. Aby sme Vám mohli zobrazovať personalizované informácie, domnievame sa, že máme oprávnený záujem vykonávať profilovanie na základe informácií, ktoré o Vás máme (ako je napríklad Vaše prezeranie, preferencie či história nákupov), a osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, ako vekové rozmedzie či jazyk, pretože si myslíme, že spracovanie týchto údajov je prospešné aj pre Vás, keďže Vám umožňuje mať lepší užívateľský zážitok a získavať informácie podľa Vašich preferencií.
 5. Analýza využiteľnosti a kvality Domnievame sa, že máme oprávnený záujem analyzovať využiteľnosť Platformy a stupeň spokojnosti užívateľa, pretože sme toho názoru, že spracovanie týchto údajov je pre Vás prospešné, pretože jeho účelom je zlepšovať užívateľský zážitok a ponúkať kvalitnejšie služby.
 6. AKO DLHO BUDEME VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVAŤ Doba uchovávania Vašich údajov bude závisieť od účelov, na ktoré ich spracujeme, a to nasledovne:

Účel Doba uloženia

 1. Spravovanie Vašej registrácie ako užívateľa Platformy Vaše údaje budeme spracovávať počas doby, kým budete registrovaným užívateľom (takže až dovtedy, kým účet nezrušíte).
 2. Príprava, dodržiavanie a presadzovanie kúpnej zmluvy či zmluvy o poskytovaní služieb Vaše údaje budeme spracovávať po dobu, ktorá bude potrebná na správu nákupov produktov či služieb, ktoré ste si zakúpili, vrátane možných vrátení, sťažností či reklamácií v súvislosti s nákupom konkrétneho produktu či služby. V určitých prípadoch budeme údaje spracovávať len do chvíle, kedy o tom sami rozhodnete, ako napríklad v prípade platobných údajov (údajov o karte), o ktorých uloženie nás požiadate pre budúce nákupy.
 3. Zákaznícky servis Vaše údaje budeme spracovávať počas doby, ktorá bude potrebná na vyriešenie Vašej žiadosti či požiadavky.
 4. Marketing Vaše údaje budeme spracovávať do doby, kým nezrušíte registráciu alebo sa neodhlásite z odberu newsletteru. Ak sa zúčastňujete propagačných akcií, uložíme Vaše údaje po dobu 6 mesiacov od skončenia akcie.
 5. Analýza využiteľnosti a kvality Vaše údaje budeme spracovávať presne počas doby, v ktorej prejdeme k uskutočneniu konkrétneho prieskumu kvality či dotazníka, alebo až do zanonymizovania Vašich údajov o prezeraní. Vaše údaje budeme ukladať počas striktne vymedzenej doby potrebnej na splnenie príslušného účelu. Následne je uchováme riadne uschovane a chránene počas doby, v ktorej by mohla vzniknúť právna zodpovednosť vyplývajúca z ich spracovania, v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Akonáhle dôjde k uplynutí lehôt na jednotlivé úkony, pristúpime k vymazaniu osobných údajov.
 6. ZDIEĽAME VAŠE ÚDAJE S TRETÍMI STRANAMI Na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a používania cookies je potrebné, aby sme Vaše údaje sprístupnili spoločnostiam a tretím stranám, ktoré nám poskytujú podporu pri poskytovaní služieb, konkrétne:
   Finančné inštitúcie, účtovníci a ekonomovia
   spoločnosti zaoberajúce sa odhaľovaním podvodov a ich predchádzaniu,
   poskytovatelia technologických služieb,
   poskytovatelia a spolupracovníci v oblasti logistiky, transportu a doručovania,
   poskytovatelia služieb v súvislosti so zákazníckym servisom, a It technici
   poskytovatelia a spolupracovníci v oblasti služieb súvisiacich s marketingom a reklamou.
  Pre účely efektívnosti služieb sú niektorí zo spomínaných poskytovateľov situovaní v oblastiach mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, kde nie je poskytovaná úroveň ochrany údajov porovnateľná s Európskou úniou. Ide napríklad o Spojené štáty americké. V takých prípadoch Vás budeme informovať, že prenášame Vaše údaje s dostatočnými zárukami a strážiac ich bezpečnosť: informovať na nasledujúcom odkaze: https://www.privacyshield.gov/welcome
 7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA, KEĎ NÁM POSKYTNETE SVOJE ÚDAJE Zaväzujeme sa k tomu, že budeme rešpektovať dôvernosť Vašich osobných údajov a garantovať Vám uplatnenie Vašich práv. Ako spoloční prevádzkovatelia sme sa zhodli, že svoje práva môžete uplatniť bezplatne, zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu etako@etako.sk, jednoducho s uvedením dôvodu svojej žiadosti a práva, ktoré si chcete uplatniť. V prípade, že to bude potrebné na Vašu identifikáciu, môžeme Vás požiadať o kópiu dokladu osvedčujúceho Vašu totožnosť. Nezávisle na účele či právnom základe, na základe ktorého budeme Vaše údaje spracovávať, máte právo: – Požiadať nás o prístup k údajom, ktorými o Vás disponujeme. Pripomíname Vám, že v prípade, že ste registrovaným užívateľom Platformy, môžete tieto informácie zistiť v príslušnej sekcii s Vašimi osobnými údajmi. – Požiadať nás o opravenie údajov, ktorými už disponujeme. Nezabudnite, že ak ste registrovaným užívateľom Platformy, môžete tiež prejsť do príslušnej sekcie s osobnými údajmi vo Vašom účte a zmeniť ich či aktualizovať. V každom prípade majte na pamäti, že tým, že nám aktívne svoje údaje poskytnete, a to akýmkoľvek spôsobom, zaručujete, že sú správne a presné a zaväzujete sa k tomu, že nás upozorníte na akúkoľvek zmenu či úpravu, ktorá sa ich bude týkať. Akákoľvek strata či škoda spôsobená Platforme či tomu, kto za Platformu nesie zodpovednosť, prípadne akejkoľvek tretej strane z dôvodu poskytnutia chybných, nepresných či nekompletných informácií do registračného formulára bude výhradnou zodpovednosťou užívateľa. Nezabudnite prosím, že vo všeobecnosti nám smiete poskytnúť iba svoje vlastné osobné údaje, nie údaje tretích strán, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a používania cookies. Požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov v rozsahu, v akom už nebudú potrebné na účely, pre ktoré sme ich spracovali, ako sme informovali vyššie, prípadne pokiaľ už na ich spracovanie nebudeme mať zákonné oprávnenie. Požiadať nás, aby sme obmedzili spracovanie Vašich údajov, čo znamená, že v určitých prípadoch nás môžete požiadať o dočasné prerušenie spracovania údajov, prípadne o ich zachovanie po dobu dlhšiu než je potrebné, ak by ste to potrebovali. Ak ste nám poskytli svoj súhlas so spracovaním Vašich údajov na akékoľvek účely, máte právo kedykoľvek ho odvolať. Niektoré zo spôsobov, ktorými môžete svoj súhlas zrušiť, sú vysvetlené v odstavci 2, kde vysvetľujeme, na aké účely Vaše údaje spracovávame. Keď naše oprávnenie na spracovanie Vašich údajov vznikne na základe Vášho súhlasu či plnením zmluvy, ako je uvedené v odstavci 3, budete mať tiež právo požiadať o prenosnosť svojich osobných údajov. To znamená, že budete mať právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, aby ste ich mohli priamo poskytnúť inému subjektu, a to vždy, keď to bude technicky možné. Navyše, keď sa bude spracovanie Vašich údajov zakladať na našom oprávnenom záujme, budete mať taktiež právo namietať proti spracúvaniu Vašich údajov. Na záver Vás informujeme o Vašom práve podať sťažnosť dozornému orgánu vo veci ochrany príslušných údajov, a to konkrétne: – Španielskej agentúre na ochranu údajov (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-idesidphp.php) – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/en)
 8. ČO SA STANE, AK NÁM POSKYTNETE ÚDAJE TRETEJ STRANY? Ponúkame funkcie a služby, ktoré vyžadujú, aby sme spracovali údaje tretích strán, ktoré nám poskytnete, ako napríklad pri aktivácii a zaslaní darčekového poukazu, či pri správe uplatnení darčekového poukazu. Pokiaľ nám poskytnete osobné údaje tretích osôb, garantujete, že ste tieto osoby informovali o účeloch a spôsobe, akým potrebujeme ich osobné údaje spracovať.
 9. ZMENY V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIA COOKIES Pokiaľ tak uznáme za vhodné, môžeme zmeniť informácie obsiahnuté v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a používania cookies. V prípade, že sa tak stane, upozorníme Vás na to rôznymi spôsobmi, a to prostredníctvom Platformy (napríklad pomocou banneru, vyskakovacieho okna či push upozornenia). Taktiež Vám pošleme oznámenie na Váš e-mail, pokiaľ bude zmena dôležitá pre ochranu Vášho súkromia, aby ste si zmeny mohli prejsť, vyhodnotiť a prípadne s nimi nesúhlasiť či sa odhlásiť z niektorej funkcie alebo služby. V každom prípade Vám radíme, aby ste si tieto Zásady ochrany osobných údajov a používania cookies z času na čas prezreli, pretože môžu nastať menšie zmeny, prípadne nejaké interaktívne vylepšenie. Vždy ich nájdete ako stále zverejnené informácie na našej Webovej stránke a v našej Aplikácii.
 10. INFORMÁCIE O COOKIES Súbory cookies a podobné technológie používame na zjednodušenie prezerania Platformy, na získanie informácií o tom, ako s nami komunikujete, a v určitých prípadoch na to, aby sme Vám mohli zobrazovať reklamu na základe Vašich návykov pri prezeraní. Prečítajte si prosím naše Zásady používania cookies, aby ste sa podrobnejšie oboznámili so súbormi cookies a podobnými technológiami, ktoré používame, s ich účelom a ďalšími podobnými informáciami. Informácie o súboroch „cookies“ Čo je súbor „cookie“? Súbor „cookie“ je malý textový súbor s informáciami o vašej navigácii na stránke, ktorý internetová stránka ukladá do počítača, telefónu alebo iného zariadenia. Súbory „cookies“ sú potrebné na uľahčenie prehľadávania a na jeho zjednodušenie, a nijako nepoškodzujú počítač. Hoci v týchto Pravidlách používame všeobecné označenie „súbory cookies“, keďže sú hlavným spôsobom ukladania informácií používaných stránkou, na rovnaký účel ako súbory „cookies“ sa využíva aj priestor „lokálne úložisko“ v prehľadávači. Všetky informácie uvedené v tejto časti sa zároveň vzťahujú na „lokálne úložisko“. Na čo sa používajú súbory „cookies“ na tejto stránke? Súbory „cookies“ sú nevyhnutnou súčasťou fungovania stránky. Hlavným účelom našich súborov „cookies“ je zlepšiť váš dojem z prehľadávania. Používajú sa napríklad na zapamätanie vašich preferencií (jazyk, krajina, atď.) pri prehľadávaní a budúcich návštevách. Informácie zhromaždené súbormi „cookies“ nám zároveň umožňujú vylepšovať stránku odhadovaním počtu a vzorcov používania, jej vhodnosti pre jednotlivé záujmy používateľa, rýchlejším vyhľadávaním, atď. Príležitostne, ak ste nám na to vopred udelili informovaný súhlas, môžeme použiť súbory „cookies“, značky a podobné zariadenia na získanie informácií, ktorá nám umožnia zobraziť vám buď na našej vlastnej stránke alebo na stránke externých strán či inak, reklamu založenú na analýze vašich zvyklostí pri prehľadávaní. Na čo sa NEpoužívajú súbory „cookies“ na tejto stránke? V nami používaných súboroch „cookies“ neukladáme citlivé osobné informácie ako je adresa, heslo, údaje o kreditnej či debetnej karte. Kto používa informácie uložené v súboroch „cookies“? Informácie uložené v súboroch „cookies“ z našej stránky používame len my, s výnimkou súborov identifikovaných nižšie ako „externé súbory cookies“, ktoré používajú a riadia externé entity na poskytovanie nami požadovaných služieb zameraných na zlepšenie našich služieb a dojmu používateľa pri prezeraní stránky. Hlavné služby, na ktoré uvedené „externé súbory cookies“ používame, sú získanie prístupu k štatistikám a zaistenie vykonania platobných operácií. Ako sa vyhnem použitiu súborov „cookies“ na tejto stránke? Ak sa chcete vyhnúť použitiu súborov „cookies“ na stránke pri zohľadnení vyššie uvedených obmedzení, najskôr si ich používanie musíte vypnúť v prehľadávači a potom vymazať súbory „cookies“ uložené v prehľadávači spojenom s touto stránkou. Túto možnosť môžete použiť kedykoľvek ako prevenciu používania súborov „cookies“. Ako vypnem a predídem používaniu súborov „cookies“? Súbory „cookies“ z tejto stránky môžete kedykoľvek obmedziť, blokovať alebo vymazať zmenou konfigurácie prehľadávača podľa nižšie uvedených krokov. Hoci má každý prehľadávač iné nastavenia, súbory „cookies“ sa zvyčajne nastavujú v ponuke „Preferencie“ alebo „Nástroje“. Viac informácií o nastavení súborov „cookies“ v prehľadávači si pozrite ponuku „Pomocník“ priamo v prehľadávači. Presne ktoré súbory „cookies“ a na čo používa táto internetová stránka? V tabuľke nižšie sú uvedené súbory „cookies“, značky a podobné zariadenia používané na tejto stránke, ako aj informácie o ich účele, trvaní a spravovaní (vlastnom a externom). 14 Technické a personalizačné súbory „cookies“: na identifikáciu a overenie, prehľadávanie, úpravu rozhrania na mieru, obľúbené položky… Tieto súbory „cookies“ sa používajú na identifikáciu používateľa počas relácie. Predchádzajú nutnosti opakovane sa prihlasovať, zrýchľujú niektoré procesy na stránke, pamätajú si výber počas relácie aj pri ďalších návštevách, pamätajú si stránky, ktoré ste už navštívili, atď.

SÚBORY „COOKIES“ ÚČEL TRVANIE SPRAVOVANIE Identifikácia používateľa Používajú sa na identifikovanie a overenie používateľa. Zároveň obsahujú technické údaje o používateľovej relácii, ako je napríklad čakanie na spojenie, identifikátor relácie, atď. Počas relácie Vlastné súbory „cookies“ Identifikátor relácie Používajú sa na identifikovanie http relácie používateľa. Sú bežnou súčasťou všetkých internetových aplikácií a slúžia na identifikáciu požiadaviek používateľa počasrelácie. Počas relácie Vlastné súbory „cookies“ Stav navigácie Umožňujú rozpoznať stav navigácie používateľa (začiatok relácie, prvá strana, prvý prístup, stav posúvania, stav hlasovania, atď.). Počas relácie Vlastné súbory „cookies“ Výber používateľa Ukladajú hodnoty relácie vybraté každým používateľom, ako je obchod, jazyk, mena, produkty, veľkosť, atď. Počas relácie Vlastné súbory „cookies“ Obľúbené a posledný výber Umožňujú zapamätať si obľúbený výber používateľa (napríklad obchody) aj posledné výbery (obchody, produkty, súhlas s inštaláciou súborov „cookies“, atď.) z posledných internetovýchrelácií. Trvalé Vlastné súbory „cookies“ NÁKUPNÝ KOŠÍK Ukladajú informácie o mini nákupnom košíku, ako sú identifikačné údaje používateľa spojeného s uvedeným košíkom. Počas relácie Vlastné súbory „cookies“ Prokotol Umožňujú spracovanie zmien medzi zabezpečenými (https) a nezabezpečenými (http) doménami (protokole). P Počas relácie Vlastné súbory „cookies“ 15 Súbory „cookies“, ktoré slúžia na analýzu navigácie Tieto súbory „cookies“ obsahujú generické informácie o prístupe používateľa k internetovej stránke (nie samotný obsah) s cieľom poskytnúť nám súhrnné informácie o prístupoch na štatistické účely. SÚBORY „COOKIES“ ÚČEL TRVANIE SPRAVOVANIE Pôvod (WC_GASource) Používajú sa na určenie pôvodu používateľa po príchode na stranu tejto internetovej stránky, napríklad ak prišiel zo strany s podrobnosťami o produkte z produktovej mriežky, z prehľadávača alebo z externej stránky. Trvalé Vlastné súbory „cookies“ Google Analytics ( utma, utmb, utmc, utmd, utmv, utmz, _ga…) Umožňujú sledovať stránku prostredníctvom nástroja Google Analytics, čo je služba poskytovaná Googlom určená na získavanie informácií o prístupe používateľa na stránku. Medzi niektoré z ukladaných údajov patrí: počet opakovaní a návštev používateľa na stránke, dátum prvej a poslednej návštevy, jej trvanie, strana, cez ktorú sa používateľ dostal na stránku, prehľadávač, ktorý použil na prístup na stránku alebo odkaz, na ktorý klikol, miesto na svete, odkiaľ sa používateľ pripája, atď. Konfigurácia týchto súborov „cookies“ je vopred určená službou ponúkanou Googlom a vygenerované informácie o vašom používaní stránky pošle spoločnosti Google, Inc (so sídlom v Spojených štátoch, ktorá ich uloží). Preto navrhujeme prečítať si stránku s pravidlami ochrany osobných údajov Google Analytics, https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage, kde nájdete ďalšie informácie o súboroch „cookies“, ktoré používa, a návod, ako ich vypnúť. Upozorňujeme, že nezodpovedáme za obsah ani presnosť externých internetových stránok. Trvalé Externé Súbory „cookies“ spojené s doménou optimizely.com alebo www.optimizely.com nám umožňujú optimalizovať vzhľad, dojem a správy, a vo všeobecnosti je ich účelom zaistiť používateľovi konzistentný dojem z navigácie na našej stránke, pričom vychádzame z používania stránky používateľmi. Niektoré z údajov odložených na neskoršiu analýzu sú: počet aktualizácií, ktoré používateľ videl, informácie pre segmenty návštevníkov ako je prehľadávač, kampaň, typ mobilných zdrojov a všetky definované personalizované segmenty, atď. Konfigurácia uvedených súborov „cookies“ je vopred určená službou ponúkanou poskytovateľom Optimizely, Inc. (spoločnosť so sídlom v Spojených štátoch), preto navrhujeme, aby ste si pozreli stránku https://help.optimizely.com/hc/en-us/articles/200040335. Na získanie ďalších informácií o súboroch „cookies“, ktoré používa, ako aj o ich vypnutí, si pozrite nasledujúci odkaz: https://www.optimizely.com/opt_out. Upozorňujeme, že nezodpovedáme za obsah ani presnosť externých internetových stránok. Súbory „cookies“ na analýzu nákupov Tieto súbory „cookies“ umožňujú zhromažďovať informácie o zariadení, z ktorého sa na stránke nakupovalo na overenie, či transakcie ponúkajú zákazníkom dostatočné záruky. Tieto súbory „cookies“ nikdy neobsahujú citlivé informácie ako sú napríklad údaje okarte.

SÚBORY „COOKIES“ ÚČEL TRVANIE SPRAVOVANIE Zariadenie, cez ktoré sa nakupovalo (thx_guid) Umožňujú identifikáciu zariadenia (počítač, telefón, atď.), z ktorého prebehol nákup na stránke, na následnú analýzu. Cieľom je môcť klientom ponúknuť dostatočné záruky pri nákupných operáciách. Informácie uložené v týchto súboroch „cookies“ zhromažďuje kvôli analýze externá spoločnosť (Cybersource). Trvalé Externé Táto informačná tabuľka sa bude aktualizovať čo najskôr po zmene služieb ponúkaných na stránke. Napriek tomu sa v nej dočasne nemusí zobrazovať súbory „cookies“, značka alebo podobné zariadenie ako dôsledok aktualizácie, hoci to budú vždy zariadenia s identickým účelom ako sú zariadenia uvedené v tabuľke. 

Reklamačný poriadok

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len „RP“)

Úvodné ustanovenia.
1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode Etakoshop je Etako s.r.o. / Priemyselná 10, Trnava 917 01.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

5. Na všetok tovar sa vzťahuje 24 mesačná doba ak nie je uvedené pri tovare inak.
Postup vybavovania reklamácií.
1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne, alebo  elektronickou poštou.

etako@etako.sk

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie,
• podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

3. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou alebo písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
• pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla objednávateľa)
• pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí objednávateľ doručenie
• pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa.

7. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

8. Objednávateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.

9. Výmena tovaru.

Vymeniť tovar bez uvedenia dôvodu je možné do 7 dní, vrátane. Tovar nesmie byť používaný, praný ani inak používaný.
Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 10.10.2016 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.